Gençlik

Yeni Demokrat Gençlik Program ve Tüzük’te yaptığı düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı!

Yeni Demokrat Gençlik 11. Konferans gündemleri içerisinde yürüttüğü tartışmalar sonucunda Program ve Tüzüğünde düzenlemeler gerçekleştirmiş, eklemeler yapmıştı. Yeni Demokrat Gençlik resmi sosyal medya hesaplarından Program ve Tüzüğünü yayınlayarak düzenlemeleri ve eklemeleri kamuoyuna duyurdu.

H. Merkezi: Yeni Demokrat Gençlik (YDG)  OHAL’de Direnmeli şiarıyla gerçekleştirdiği 11. Konferans kararlarıyla güncellenen Program ve Tüzüğünü Resmi İnternet sitesine ekledi.

Yeni Demokrat Gençlik 11. Konferans gündemleri içerisinde yürüttüğü tartışmalar sonucunda Program ve Tüzüğünde düzenlemeler gerçekleştirmiş, eklemeler yapmıştı. Yeni Demokrat Gençlik resmi sosyal medya hesaplarından Program ve Tüzüğünü yayınlayarak düzenlemeleri ve eklemeleri kamuoyuna duyurdu.

Bu düzenlemeler Resmi İnternet sitesinde düzenlenmiş bir biçimde yayınlanmış bulunmaktadır.

Düzenlenen Program ve Tüzük şu şekilde:

İlkeleri ve Amaçları

1 – Yeni Demokrat Gençlik; toplumun sınıflardan oluştuğu bilinciyle hareket eder. Toplumda var olan siyasal, demokratik, ekonomik, ulusal, kültürel, akademik vb. sorunların sınıflı toplum gerçeğinden bağımsız olmadığını görerek, demokratik bir kitle örgütü niteliğiyle ezilen halkların safında yer alarak mücadele yürütür.

2 – Yeni Demokrat Gençlik; Türkiye ve Türkiye Kürdistan’ında halk gençliğinin bağımsızlık ve yeni demokrasi mücadelesini kendine örgütlenme sahası olarak kabul eder ve bu doğrultuda mücadele yürütür.

3 – TC, kuruluşundan bu yana yarı-feodal, yarı-sömürge toplumsal yapıya sahiptir. Dönem dönem iktidar biçimi değişse bile resmi ideolojisi Kemalist faşist diktatörlüktür. Yarı-feodal, yarı-sömürge sosyal ve ekonomik yapı; emperyalizm, feodalizm ve komprador kapitalizm ittifakının üretim tarzındaki genel iz düşümüdür; feodal ve kapitalist ilişkilerin bin bir şekilde iç içe geçmesiyle oluşmuştur.

Emperyalizmin, ülkemizin ekonomik, politik, askeri, kültürel bağımlılık anlamına gelen yarı-sömürge haline getirmek için ülkemizdeki en gerici üretim ilişkilerini temsil eden feodalizmle ittifak kurmuş ve tamamen kendisine bağımlı olan komprador kapitalizmin gelişmesinin önünü açmıştır.

Yarı-feodal yapıdaki kısmi çözülme ve değişim bununla alakalıdır ve esasa ilişkin değildir. Özellikle yarı-feodal yapıda var olan değişim ağır ve yavaş bir seyir izlemektedir. Ki bunda en büyük etken TC’nin kuruluşundan önce ve sonra ülkemizin emperyalizmin tahakkümü altında olmasıdır.

Ülkemizdeki kapitalizm komprador nitelikte olup emperyalizme bağımlılığı ve feodalizmle ittifak halinde olmasından dolayı gericidir. Bu gerici yapıya karşı gelişen devrimci-demokrat hareketler Kemalist faşist diktatörlük tarafından sürekli ezilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenlerle ülkemizdeki devrimci-demokratik toplumsal hareketliliğin ana yönü Demokratik Halk Devrimidir. Yeni Demokrat Gençlik; Halk demokrasisi perspektifini bu nedenle benimser, bu yöndeki gelişim içerisinde yer alır.

4 – Mevcut düzenin feodal, bürokratik ve işbirlikçi karakterini ve bu karakterin sosyal tabanı olan gerici sınıf ve tabakaları daha ileri bir toplumsal düzenin önünde engel kabul eder ve bunların her alandaki varlığına karşıdır.

Yeni Demokrat Gençlik, anti-feodaldir.

Feodalizm Türkiye’nin mevcut sömürü düzeninin belirleyici zeminidir ve tüm gericiliğin ve dogmatikliğin kaynaklarından biridir. Bu temelde, bu gerici ve dogmatik sistemin gerek ekonomik gerekse kültürel anlamda oluşturduğu her türlü ilişkiyi birincil hedef olarak kabul eder ve buna karşı mücadele yürütür.

Yeni Demokrat Gençlik, anti-emperyalisttir.

Çürüyen kapitalizm olan emperyalizm; talan, yağma ve sömürü üzerine kuruludur. YDG bu temelde emperyalist sistemi halkların düşmanı olarak görür ve buna karşı mücadelenin içinde yer alır. Emperyalizmin ekonomik-politik-askeri-kültürel saldırılarına ve tahakkümüne karşı mücadele yürütür.

Yeni Demokrat Gençlik, anti-faşisttir.

Faşizm, emperyalizmin en gerici odaklarının çıkarlarına uygun olarak toplumun her açıdan sürekli baskı altında tutulduğu bir burjuva devlet biçimidir. Ülkemizde faşizm; feodalizm-komprador kapitalizm ve emperyalizm ittifakının yukarıdan aşağıya örgütlenmiş diktatörlüğüdür. Demokrasinin reddi anlamına gelen faşizm ülkemizde kendini halk üzerinde en koyu diktatörlük, ırkçılık, şovenizm vb. biçimlerde gösterir. YDG faşist iktidarlara karşıdır ve faşizme karşı mücadeleyi benimser.

5 – Yeni Demokrat Gençlik; halk gençliğinin sorunlarının ve çıkarlarının halkın sorunlarıyla ve çıkarlarıyla bir olduğu bilinciyle geniş halk yığınlarının mücadelesinin bir parçası olarak hareket eder. YDG başta gençlik olmak üzere, tüm halk kesimlerinin her türlü demokratik, ekonomik, akademik mücadelesini destekler, içinde yer alır ve örgütlenmeye çalışır. Bu anlayışla, anadilinde eğitim gibi demokratik, ilerici reformları savunur, bu yönlü talepleri yeni demokratik devrime kanalize eder. Devrimci demokratik istem ve taleple hareket eden kitle örgütleri ile birlikteliğe özel önem verir. Bu amaçla kurulu örgütlenmelerle ortaklaşma çabası verir.

6 – Yeni Demokrat Gençlik; işçi gençliğin düşük ücret, sendikasızlık/örgütsüzlük, esnek çalışma, zorunlu mesai, sigortasız ve iş güvenliğinden yoksun çalışma gibi yaşadığı ekonomik ve demokratik temeldeki sorunlarını sahiplenir ve bunun için mücadele yürütür. İşçi gençliğin sosyal ve kültürel yaşamının geliştirilmesi için yapılan çalışmaları teşvik edip düzenlenmesi için çaba harcar. YDG, işsizleştirmeye ve çocuk işçilerin sömürülmesine karşıdır. İşsiz gençliğin iş talebi ile mücadele etmesini destekler ve bu mücadelenin içinde yer alır.

7 – Yeni Demokrat Gençlik; köylü gençliğin, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısı sonucu kır-kent ilişkisinin çarpık gelişmesi ve emperyalizmin tarım politikasındaki dayatmaları temelinde ortaya çıkan; emeğinin toprak ağası, tefeci ve devlet bürokrasisi ağı içerisinde azgın gaspı, gerici feodal kültür yozluğu, eğitim-sağlık ve sosyal olanakların yoksunluğu ve yoğun örgütsüzlük, tarım kredilerinin kesilmesi ve üretime konulan kota gibi sorunlarını sahiplenir ve bunlara karşı mücadele yürütür.

8 – Yeni Demokrat Gençlik; öğrenci gençliğe dayatılan ezberci, anti-bilimsel, baskıcı, şoven, faşist, erkek egemen eğitim-öğrenim anlayışına ve eğitim-öğretim hakkının gasp edilmesine karşıdır.

YDG, üretim süreciyle iç içe ve uygulamaya dayanan, kafa ve kol emeğinin birbirinden koparılmayacağı, beden ve zihin eğitiminin birbirini destekleyeceği bilimsel yönteme dayalı sosyalist eğitim anlayışını savunur.

Bu temelde paylaşmaya, üretmeye ve sorgulamaya dayanan, yalnızca gençliğe değil tüm topluma, yalnızca parası olana değil tüm herkese eşit ve ücretsiz eğitim ilkesine sahip, öğrencilerin de söz ve yetki sahibi olduğu bilimsel-demokratik, anadilinde ve özerk temellere dayalı, demokratik halk eğitim merkezleri, demokratik halk liseleri ve demokratik halk üniversitelerini şiar edinir. Bu talebin dillendirilmesinde kendini mücadele mevzisi olarak görür.

9 – Yeni Demokrat Gençlik; egemen sınıfların yarattığı yoz, burjuva-feodal ve emperyalist kültür-sanat-ahlak anlayışıyla çeşitli milliyetlerden halkın kültürel-sanatsal ve ulusal değerlerinin asimile edilmesinin karşısındadır. Bununla paralel bir şekilde halkın kültür ve sanat anlayışını ileri taşımayı amaçlar.

Bu temelde yeni demokrasi kültür-sanat-ahlak anlayışını benimser. Bu doğrultuda halk gençliğinin içerisinde faaliyet yürütür, yeni demokrasi kültürünü geliştirmeye önem verir, etkinlikler organize eder ve kurumsallaşma çalışmaları yürütür. Benzer faaliyet yürüten kişi ve kurumları destekler, sahiplenir.

10 – Yeni Demokrat Gençlik; cinsiyet ayrımcılığına, cinsel şiddete, erkek egemen anlayışa ve onun yansıması olan toplumsal cinsiyet rollerinin halk gençliği içindeki iz düşümlerine karşı mücadele yürütür. Kadının ezilen cins olmasının sınıflı toplum gerçeğinin bir ürünü olduğu bilinciyle hareket eder. Yeni demokratik devrim perspektifli bir mücadele olmaksızın kadının kurtuluş yolunun açılamayacağından hareketle, kadınların yaşadıkları sorunların çözümünü egemen sınıflara karşı yürütülen mücadele ile birlikte ele alır.

11 –  Yeni Demokrat Gençlik; “Kadın beyanı esastır. Aksini ispatlamakla erkek yükümlüdür”  ilkesiyle hareket eder.

12- Yeni Demokrat Gençlik; faşizmin her türlüsünü, LGBTİ+’ların cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesinden dolayı maruz kaldıkları her türden nefret saldırıları ve ayrımcı ifadelere karşı mücadele eder.

13 – Yeni Demokrat Gençlik; işçi sınıfının ve ezilen halk yığınlarının devrimci demokratik mücadelesi içinde egemen sınıflar tarafından haksızca hapsedilen politik tutsaklarla dayanışma ve onları sahiplenme anlayışı ile hareket eder.

14 – Yeni Demokrat Gençlik; emperyalist-kapitalist sistem ve uzantıları tarafından kâr hırsı ve haksız savaşlar yoluyla doğanın ve çevrenin (ekolojik sistem) tahrip edilmesine karşı olduğunu ilan eder ve doğanın her türlü tahribattan korunması için mücadele yürütür.

15 – Yeni Demokrat Gençlik; ulusların kendi kaderini tayin etme hakkını kayıtsız şartsız savunur; ulusların birbiri üzerinde tahakkümüne karşı tam hak eşitliğini savunur. Bu hakkın tanınmasına ve kullanımına yapılacak her türlü saldırıya ve inkâra karşıdır. Aynı zamanda Kürt ulusunun demokratik özerklik talebi gibi tüm milliyetlerin demokratik ve ilerici taleplerini sahiplenir ve bu mücadelenin içinde yer alır. Ülkemizde Türk hâkim sınıflarının Kürt ulusunun ve azınlık milliyetlerin üzerindeki her türlü baskısına, inkâr ve asimilasyonuna karşı çıkar ve mücadele eder.

16 – Yeni Demokrat Gençlik; enternasyonal dayanışma anlayışıyla hareket eder. Bu temelde dünya halklarının emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı verdiği mücadelelerini destekler ve sahiplenir. Ortaklaştığı uluslararası gençlik kurumlarıyla birlikte mücadeleyi benimser. Yine politik hattına uygun olan, emperyalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı oluşan demokratik platformların kurulmasını önemser ve bu zeminde ortaya çıkan kurumlar içerisinde faaliyet yürütür.

17 – Yeni Demokrat Gençlik; ekonomik, demokratik, akademik ve sosyal sorunlardan kaynaklı oluşan göçmen ve mülteci gençliğin sorunlarını kendi mücadele programının bir öğesi olarak kabul eder. Bundan dolayı göçmen ve mülteci gençlik ve onun örgütlenmeleri ile dayanışmayı benimser.

18 – Yeni Demokrat Gençlik; din konusunda her türlü sömürüye karşıdır. Emperyalizm ve faşizm, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları şovenist politikalarla ön plana çıkararak devrimden ortak çıkarı olan halk kesimlerini karşı karşıya getirir. Bu konuda bireysel inanç ve ibadet özgürlüğü tanınır.

Niteliği, Örgütlenmesi ve Çalışma Tarzı

1 – Yeni Demokrat Gençlik; gönüllü birlikteliğe dayanan kolektif bir işleyişe sahip demokratik kitle örgütüdür. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda koruma anlayışına sahiptir. Demokratik merkeziyetçilik ilkesini tüm çalışmalarında rehber edinir.

2 – Yeni Demokrat Gençlik; demokratik, ekonomik, akademik hak ve talepler için devrimci, demokratik bir mücadele hattı benimser. Bu temelde yasalarla sınırlandırılan ve gasp edilen hak ve talepleri için her türlü demokratik mücadeleyi meşru görür. Bunun yanından meşru demokratik bir politik hatta sahip olmasından dolayı yasal olanakları kullanma ve kazanmayı önemser ve bu yönlü bir yönelimi reddetmez.

3 – Yeni Demokrat Gençlik; yerellerden merkeze çalışma tarzını benimser. Yerellerde komisyon örgütlenmeleri vardır. Komisyonlar bulundukları yerellerin özgünlüklerine göre belirlenir. Komisyonlardaki herkesin söz hakkı tanınır. Demokratik tarzda karar alınır. Komisyonlardan çıkan birer temsilci ile il yürütme kurulu oluşturulur. İl yürütme kurulu ayda en az 2 kere toplanır. Alanlardan çıkan kararlar il yürütme kuruluna aktarılır. Böylelikle il yürütme kurulu denetim mekanizması işlevi görür.

4 – Yeni Demokrat Gençlik; üç aylık periyotlarla divan toplantılarında buluşur. Divan toplantılarından önce alanlar en geniş bileşenle alt divanlarını yapar. Alt divanlarda belirlenen politikalar doğrultusunda geçmiş süreci, mevcut süreci ve önündeki hedeflerini tartışır. İllerden belirlenen temsilciler divan toplantılarına gider. Alanların karar ve tartışmalarını divan toplantılarına taşır. Divan toplantılarında, önündeki sürece dair yönelim belirlenir ve alanların denetimi sağlanır.

5 – Yeni Demokrat Gençlik; her yıl sonunda merkezi iradeyi temsil eden konferansları örgütler. Konferanstan önce bölgesel alt konferanslar yapılır. Alt konferanslarda, konferansta yapılacak tartışmalara ön hazırlık yapılır. Konferanslarda YDG’nin bir yıllık geçmiş süreci değerlendirilir. Bir yıl içerisinde gündeme alınan konularla ilgili politik tartışmalar yürütülür. Bir yıllık sürece dair yönelim ve hedefler belirlenir.

6 – Yeni Demokrat Gençlik; kadınlara başta merkezi temsilcilikler olmak üzere her alanda pozitif ayrımcılık uygulanır. Pozitif ayrımcılık her hangi bir mekanizma ya da kişinin niyet ya da inisiyatifine bırakılmaz. Kadının inisiyatifleşmesi için etkili yöntemler geliştirilir. YDG’nin merkezi ve yerel örgütlülüklerinde en az %50 kadın kotası uygulanır.

7 – Yeni Demokrat Gençlik; demokratik işleyişin önemine uygun bir hareket tarzı benimser. Bu temelde faaliyet alanlarından faaliyetçilerin düzenli toplantılarla faaliyetlerini örmesini ve yönelimi yaşama geçirmesini benimser. Kolektif çalışma, üretme ve hareket etme tarzını benimseyerek pratiğine yön verir. Eleştiri-özeleştiriyi gelişiminin dinamiği kabul eder.

8 – Yeni Demokrat Gençlik; diyalektik ve tarihsel materyalist dünya görüşünü rehber alır. Olayları, olguları bu görüşün süzgecinden geçirerek politikalarını oluşturur. Somut şartların somut tahlili ilkesine göre hareket eder. Her alanının özgün sorunları ve özgün şartlarına uygun bir çalışma tarzını yaşama geçirmek gerektiğini savunur. Bu temelde genel yönelimi alan özgüllüğüne indirgeyerek kolektif bir düşünüş ve uygulama pratiğinin yaşama geçirilmesini benimser.

9- Yeni Demokrat Gençlik; kitlelere rağmen faaliyet yürütmediği gibi niteliğine ters yönelimlerden de uzaktır. Bu temelde kitlelerin sınırlı tepkilerini geliştirip politik mücadeleye katılması yönünde çalışır. Kitlelerden kitlelere anlayışını benimser. Ondan öğrenir ve onu örgütlemeye çalışır.

10 – Yeni Demokrat Gençlik; akademik-demokratik-ekonomik mücadelelerde öz-örgütlülüklerin(dernekler, sendikalar, kooperatifler vb.) önemini ve gerekliliğini savunurken bu örgütlülüklerde çalışmayı benimser. Anlayışının ve yöneliminin bu örgütlerde yaşam bulmasını sağlayarak bu örgütlerin politik niteliğini değiştirme mücadelesi verir. Bu mücadele içerisinde parça bütün diyalektiğine ve siyasi yönelime önem verir.

11 – Yeni Demokrat Gençlik; genç kadınların haklarını kazanması, bilinçlenmesi ve örgütlenmesi için kendi içinde ve çalışma yürüttüğü örgütlerde kadına özgü örgütlülükler (kadın hakları komisyonları, komiteleri, bölümleri vb.) oluşturulur. Bu amaçla mücadele yürüten diğer kurumlarla ortaklaşmayı önemser.

12 – Yeni Demokrat Gençlik; halk gençliğinin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif vb. yaşam alanlarında alternatif yaratmak, bu alanlarda müdahaleci olma anlayışıyla komisyon kurmak, sergi, turnuva ve panel örgütlemek, anma ve kutlama vb. etkinlikleri düzenlemek anlayışına sahiptir. Çeşitli meslek ve sanatsal dallarda özel çalışma birimleriyle uzmanlaşma yönelimini benimser. Bu çalışmaları Yeni Demokratik Gençlik Hareketi ve Yeni Demokrasi Kültürü perspektifiyle ele alır.

13 – Yeni Demokrat Gençlik; demokratik ve devrimci zeminde eylem birlikteliğini savunur ve bu anlayışı uygulamak için çalışma yürütür. Eylem birliklerinde ortak yönleri açığa çıkarmak ve kuvvetlendirme, farklılıkları ise eylem birliğinin önüne geçirmeme anlayışını benimser. Eylem birliklerinde “eylemde birlik, ajitasyon ve propagandada serbestlik” ilkesini benimser. Eylem birlikteliklerinde somut koşulların somut tahlili ilkesine uygun olarak tutucu ve sekter değil, esnek ve birleştirici olma anlayışını savunur.

14 – Yeni Demokrat Gençlik; mali politikasında kendi gücüne dayanma ilkesini benimser. Mali sorunlarını örgütlü bünyesinde ve kitlelere dayanma anlayışı ile çözer.

Yeni Demokrat Gençlik 11. Konferans’ında alınan kararlar doğrultusunda güncellenmiştir.”

Kaynak: Yeni Demokrat Gençlik

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu